MAP rozvoje vzdělávání ORP Kaplice

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

VIZE


Na území ORP Kaplice jsou dostupné a vstřícné školy, které děti rády navštěvují a které slouží i pro další mimoškolní vzdělávání dětí a místní komunity. Učitelé jsou spokojeni a dále rozvíjí své schopnosti. Na území ORP je poskytována kvalitní péče specialistů v oblasti výchovy a vzdělávání. Aktivní partnerství mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími subjekty zvyšuje kvalitu vzdělávání a všestranně připravuje žáky pro život.


Od června 2016 do prosince 2017 byl Místní akční skupinou Pomalší o.p.s. realizován projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kaplice, který byl spolufinancován Evropskou unií (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Projekt podpořil spolupráci, komunikaci a budování partnerství mezi všemi, kdo ovlivňují vzdělávání na Kaplicku. Zároveň tím byl zahájen proces komunitního plánování, který umožňuje aktivní zapojení všech aktérů, kterých se oblast vzdělávání dotýká. Komunitní plánování je cyklický proces, který není uzavřen ukončením projektu, ale pokračuje dále. Cílem bylo a je zlepšit kvalitu vzdělávání v místních mateřských a základních školách, včetně rozvoje dalších služeb na podporu vzdělávání dětí. Vedle oblastí včasné péče, předškolního a základního vzdělávání je řešeno i zájmové a neformální vzdělávání. Vzniklé partnerství bylo ukotveno v Memorandu o spolupráci MAP, které podepsali zástupci zúčastněných obcí a škol.

Kromě zajištění procesu plánování, umožnil projekt realizaci vzdělávacích seminářů a workshopů pro učitele jednotlivých škol.

Byl zpracován Strategický rámec MAP ORP Kaplice, včetně seznamu investičních záměrů jednotlivých škol, který je pravidelně v půlročním intervalu aktualizován.

Dále byl zpracován strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kaplice na období září 2018 až srpen 2020, který vedle analýz oblasti vzdělávání na Kaplicku obsahuje vlastní návrhovou část. Zde jsou konkrétní aktivity pro jednotlivé školy (ZŠ, MŠ, ZUŠ) a další organizace působící ve vzdělávání. Tyto aktivity byly navrženy přímo v pracovních skupinách, složených především ze zástupců škol, obcí a dalších vzdělávacích organizací, na základě jejich praktických zkušeností.

V následujícím období budou plánované aktivity, podle možností a zajištění dostupných zdrojů, postupně naplňovány. 

 

Webové stránky projektu a další informace: www.mapvzdelavani.cz