Odbor zajišťuje


Obecný stavební úřad a speciální stavební úřad

 • státní správa na úseku stavebního řádu dle zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • vydávání územních souhlasů a souhlasů s ohlášenou stavbou (popřípadě společný souhlas)
 • vedení územních rozhodnutí a stavebních povolení (popřípadě společného řízení)
 • oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí,
 • veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby,
 • odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (popřípadě nařízení odstranění),
 • vyjadřování ke geometrickým plánům,
 • výkon státního stavebního dozoru,
 • projednávání přestupků a deliktů proti stavebnímu řádu,
 • zpracování podkladů pro Státní pozemkový úřad,
 • vyhledávání a vydávání podkladů pro soudní znalce, soudy, správce konkursní podstaty,
 • vyřizování stížností občanů k problematice výstavby a údržby objektů, terénních úprav a inženýrských sítí,
 • rozhodnutí ve věci údržby, oprav a úprav staveb,
 • vyznačování nabytí právní moci (vykonatelnosti), právní účinky
 • vybírání, evidence a kontrola poplatků za správní řízení,
 • kontrola plnění vlastních vydaných rozhodnutí,
 • kontrolní prohlídky staveb,
 • zpracování statistických údajů pro ČSÚ,
 • součinnost při pořizování koordinovaných závazných stanovisek,
 • součinnost s ostatními orgány státní správy,
 • poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vedení archivu odboru,
 • zpracování údajů pro RÚIAN,
 • zpracování údajů pro iSSTP