Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
9. dubna 2020
Hejtmanka vyhlásila období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Jihočeského kraje
č. 1 /2020 ze dne 9.4.2020
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  

Podle Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 ze dne 21. dubna 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje č.2/2016“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením
č. 509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje


vyhlašuji


OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU


na dobu od 9.4.2020 od 12:00 hodin do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

Článek 1
Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení kraje č.2/2016 zakazuje

a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
b) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek) na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje č. 2/2016.


Článek 2
Sankce

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu.


Článek 3
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtmanka kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.V Českých Budějovicích, dne 9.4.2020                    
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz