Zprávy a články

PROJEKT DÁLE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE...

 

V měsíci dubnu a květnu 2013 dále bylo úspěšně pokračováno v přednáškovém projektu Městské policie Kaplice, OOP ČR Kaplice a Městského úřadu Kaplice za koordinace kurátora OSPOD, kdy tento projekt byl zakončen exkurzí a praktickými ukázkami.

Projekt byl připraven na základě komunikace s vedením třech základních škol v Kaplici, se zaměřením na třetí třídy, kdy bylo celkem provedeno pět teoretických přednášek na tato témata:  všeobecná bezpečnost, zásady slušného chování, bezpečně do školy a ze školy, výbava jízdního kola, jak se chovat před cizími lidmi, šikana a kyberšikana.

Následně v dalších dnech byla pro pozorné posluchače připravena exkurze s praktickými ukázkami na služebně OOP ČR Kaplice, která proběhla ve dvou dnech, vzhledem k velkému počtu žáků.

Proběhlo seznámení s prací Městské policie, Policie České repuliky, Hasičského záchranného sboru a Záchranné zdravotnické služby – byl předveden kamerový systém OOP Kaplice a MP Kaplice, dozorčí služba, součástí také byla diskuze a přednáška o výstroji a výzbroji policie. Žákům a pedagogům byla ukázána i policejní cela, která se těšila velkému zájmu všech návštěvníků.

Ve venkovních prostorách služebny byla představena služební vozidla mp, policie, hasičů a záchranné zdravotní služby a to včetně veškerého vybavení.

Všem přítomným se představili služební kynologové MP Kaplice, MP České Budějovice a PČR s praktickými ukázkami poslušnosti, ukázkou pomůcek pro odchyt toulavých zvířat a také zadržení pachatele trestného činu. V předchozí teoretické části strážník MP Kaplice přednášel žákům, jak se ubránit útoku před cizím zvířetem. Hasiči si na závěr obou dnů připravili praktickou ukázku vzniku požáru v bytě a jeho následné uhašení, což se dětem velmi líbilo.

Uvedený projekt byl připraven jako jeden z bodů činnosti Komise prevence kriminality města Kaplice pro rok 2013. Projekt bude následně, jako minulý rok, vyhodnocen a to i za účasti pedagogů jednotlivých základních škol.

Jednotlivé složky mimo uvedený projekt provádějí i vlastní preventivní činnost dle harmonogramu přednášek, kdy přednášky probíhají i  v okolních obcích od nejmenších dětí až po seniory.

 

Za všechny zúčastněné složky: Bc. Jiří Kolín, předseda komise prevence kriminality; Martin Griga, strážník pověřený řízením MP Kaplice

 

12345678

 

 

PROJEKT ODSTARTOVAL...

 

V měsíci květnu 2012 byl uskutečněn společný přednáškový projekt Policie ČR – OOP Kaplice, MP Kaplice spolu s kurátorem OSPOD MÚ Kaplice, který byl zakončený exkurzí a praktickými ukázkami. Projekt byl připraven na základě komunikace s vedením třech základních škol v Kaplici se zaměřením na první stupeň ZŠ, kdy bylo provedeno celkem 6 přednášek se zaměřením na všeobecnou bezpečnost, chování, bezpečně do školy a ze školy, výbava jízdního kola, cizí lidé, atd.

Jednotlivé přednášky byly přizpůsobeny požadavku škol. Jako bonus pro pozorné posluchače byla připravena exkurze s praktickými ukázkami na služebně Policie ČR OOP Kaplice, která proběhla ve dvou dnech vzhledem k velkému počtu žáků.

Projekt odstartoval …

Proběhlo seznámení s prací police, MP a hasičského záchranného sboru – byl předveden kamerový systém OOP Kaplice a MP Kaplice, dozorčí služba – příjem hlášení, výstroj a výzbroj. Byla ukázána i policejní cela, která se těšila velkému zájmu jak z řad žáků, tak i pedagogů. Technik kriminální policie seznámil posluchače se svou prací a došlo i na odebírání zkušebních daktyloskopických stop.

Ve venkovních prostorách služebny byla představena služební vozidla policie a hasičů včetně veškerého vybavení a vyzkoušení funkčnosti stříkaček, majáků a houkaček.

Závěrem se přítomným představila skupina služebny kynologie z Českého Krumlova a MP Kaplice s praktickými ukázkami výcviku obran a poslušnosti a také ukázka zadržení pachatele trestné činnosti. Na praktické ukázky se dostavila ještě jedna mateřská škola v Kaplici.

Uvedený projekt byl připraven jako jeden z bodů činnosti komise prevence kriminality za koordinace OSPOD Kaplice, kdy bude následně celkově vyhodnocen i za účasti pedagogů z jednotlivých škol, zhodnocena věková skladba, zaměření, činnost přednášejících, tak aby další ročník mohl být ještě efektivnější a zaměřil se na cílenou věkovou skupinu.

Jednotlivé složky mimo uvedený projekt provádějí i vlastní preven-tivní činnost dle harmonogramu přednášek pro jednotlivý rok i mimo město Kaplice v okolních obcích od nejmenší až po seniory. Veškeré přednášky a preventivní akce jsou také vyhodnocovány a koordinovány s OSPOD MÚ Kaplice, kdy dochází k provázané spolupráci jednotlivých složek.

Městská policie Kaplice