Historie

 • Před 2. světovou válkou nejsou známy žádné zmínky o knihovně, materiály j sou dosud neroztříděny v archivech

 • Knihovna byla v Kaplici založena v roce 1945. Velký podíl na tom měl pan Josef Tomášek, tehdy tajemníka zmocněnce ministerstva školství a osvěty v Kaplici.

 • 1953 vznikla současná veřejná knihovna - základem byly dary čtenářů, později bylo doplňování systematické, prostřednictvím dotací okresního a městského národního výboru (V letech 1955 - 1961 byla Kaplice okresním městem). Knihovna byla umístěna ve 2 místnostech - půjčovna knih + čítárna denního tisku, nejčastější návštěvníci byly děti a vojáci. Pracovali zde 2 profesionální knihovníci (1,5 pracovního úvazku). Knihovna byla otevřena 2x týdně pro dospělé a 2x týdně pro děti. Čítárna byla přístupna každý den. Vedoucí knihovny byla Dagmar Slámová (působila zde 38 let).

 • 70. léta - knihovna získala prostory v domě na náměstí (budova katastrálního úřadu) Byla sem přestěhována čítárna a dětské oddělení. V knihovně pracovaly 4 knihovnice. Zajišťovaly také odbornou pomoc 15 lidovým knihovnám ve svém metodickém obvodu. Jedna pracovnice pravidelně dojížděla půjčovat knihy v Benešově nad Černou

 • 80. léta - opět se objevil problém nedostatku místa. Byly zpracovány 2 projekty na rekonstrukci bývalého Jednotného klubu pracujících v Kostelní ulici. Nepodařilo se ani jeden záměr uskutečnit. Nejprve chyběla stavební firma a později nebylo dost finančních prostředků na realizaci záměru. 1985 - byla otevřena pobočka na Sídlišti 9. května

 • 90. léta - Vzhledem k tomu, že knihovnu nebylo možno přestěhovat, uvažovalo se o rekonstrukci stávajících prostor.

  1992 - objevení dřevomorky urychlilo rekonstrukční práce. V současné době se také podařilo získat nové prostory pro dětské oddělení v budově kina a také pobočka na Sídlišti 9. května byla přestěhována do nově upravených prostorů.
  1995 - do knihovny byl zakoupen první počítač, bylo zahájeno elektronické zpracovávání knižního fondu pomocí speciálního knihovnického programu LANius. V témže roce byla knihovna po čtyřicetiletém působení na náměstí, přestěhována do přízemí budovy školky (Nové domky 643).

  1998 - za pomoci grantu MK ČR je knihovna napojena na Internet

  1999 - se stěhuje dětské oddělení do 1. poschodí. Mění se pracovní poměr knihovnic (do té doby zaměstnanci Okresní knihovny v Českém Krumlově), od tohoto roku jsou veškeré náklady na provoz knihovny hrazeny z rozpočtu města.

  2000 - zakoupení dalších počítačů a postupné elektronické zpracování veškerého fondu knihovny


 • 21. století
  2001 - v rámci akce Březen - měsíc Internetu byla otevřena internetová studovna (za finančního přispění MK ČR) a byl spuštěn elektronický výpůjční protokol (evidence výpůjček prostřednictvím počítače)Knihovna má nezastupitelné místo v kulturním životě města, má rozsáhlou výpůjční činnost, podílí se na celoživotním vzdělání občanů a úzce spolupracuje s ostatními kulturními zařízeními a neziskovými organizacemi ve městě.