Osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí

Ikona Krize


PORADENSTVÍ


poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Cílová skupina:

osoby v nepříznivých sociálních situacích, osoby s dluhy


Poskytovatel poradenství:

TERÉNNÍ PROGRAMY


pracují s uživateli v jejich přirozeném prostředí, či v prostředí, ve kterém se aktuálně nacházejí. Podstatnou částí služby je vyhledávání potencionálních uživatelů, nabízení podpory a pomoci, prevence, zvyšování informovanosti o konkrétním problému (jak uživatelů, tak veřejnosti). Cílem je pomoci řešit lidem specifické obtížné životní situace a vyhledávat osoby, které žijí specifickým patologickým způsobem života.


Cílová skupina:

osoby žijící patologickým způsobem života


Poskytovatelé terénních programů:

SOCIÁLNĚ AKTIVIZIAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI


Služba je určena pro rodiny s dětmi, které se ocitají v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka - jedná se především o rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci (vztahové problémy, rozvodová problematika, neplnění základních funkcí rodiny,…), rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj může být ohrožen nepříznivou sociální situací, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat (dluhy, exekuce, problémy s bydlením, nezaměstnanost, …ad.), rodiny, kde reálně hrozí odebrání dětí s rodiny, rodiny, kde již došlo k odebrání dětí a kde služba pomáhá změnit rodinné prostředí tak, aby se děti mohly do rodiny navrátit.  Terénní práce s rodinou probíhá buď na základě doporučení oddělení sociálně-právních ochrany dětí (OSPOD) nebo se na službu můžou obrátit rodiny přímo či na doporučení jiné organizace.


Tel. 734 440 422
http://podporarodin.krumlov.cz/w/zakladni-info-191/


NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ DEPO KAPLICE


Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Depo (dále jen NZDM Depo), je nabízet dětem a mládeži pomoc a bezpečný prostor a omezit tak negativní vliv prostředí, ve kterém žijí.  Snažit se poskytovat informace, individuální podporu a řešit jejich nelehké životních situace např. rozpad rodinných vazeb, problémy ve škole, složité situace mezi vrstevníky, nabídnout smysluplné využití volného času apod. Tím usilovat a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty se zaměřením na jejich potřeby a přání.


Tel. 734 435 181
https://kaplice.charita.cz/socialni-sluzby-a-projekty/deti-a-mladez/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-depo/


Sociální služby - přehled