Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kaplice

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kaplice je poradním orgánem starosty města Kaplice pro přípravu na krizové situace.


Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kaplice v době, kdy není nebo nehrozí žádná krizová situace či mimořádná událost, projednává a posuzuje

  • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení;
  • krizový plán obce s rozšířenou působností Kaplice;
  • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou města Kaplice;
  • finanční zabezpečení připravenosti města Kaplice jako obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jeho řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;
  • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu města Kaplice jako obce s rozšířenou působností;
  • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu města Kaplice jako obce s rozšířenou působností;
  • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu města Kaplice jako obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení;
  • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu města Kaplice jako obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Viz § 18, odst. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 8 a § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.