Požární ochrana

Činnost města Kaplice a Městského úřadu Kaplice na úseku požární ochrany

Samostatná působnost

Město Kaplice

 • zřizuje jednotky sborů dobrovolných hasičů, které provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu;
 • udržuje akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů;
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sborů dobrovolných hasičů;
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů;
 • zajišťuje péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů;
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy;
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů preventivní zdravotní prohlídky;
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu;
 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany;
 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár;
 • zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti;
 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území města podle nařízení kraje a přispívá na provoz vybavení těchto jednotek;
 • organizuje preventivně výchovnou činnost;
 • obecně závaznou vyhláškou vydá požární řád města a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob;
 • plní obdobně povinnosti uložené zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Přenesená působnost

Městský úřad Kaplice

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů na jejich odborné přípravě;
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu;
 • zabezpečuje podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod;
 • zabezpečuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů k zásahům mimo svůj územní obvod.

Viz § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Přehled jednotek požární ochrany zřízených městem Kaplice:

kategorie název jednotky evid. číslo dislokace velitel
JPO III Kaplice-Hubenov 312198 Hubenov 31, Kaplice Bazsó Josef
JPO V Blansko 312131

Blansko 112, Kaplice

Interholz Miroslav
JPO V Pořešín 312159 Pořešín 70, Kaplice Holemý Václav