Krizové řízení zajišťuje


 • výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti obranného plánování a krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP);

 • zajišťování připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací; zajišťování úkolů pro zvládání vojenských i nevojenských krizových stavů;
 • přípravu a realizaci opatření k provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP za krizového stavu, plnění úkolů stanovených orgány krizového řízení;
 • činnost Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP;
 • zpracování krizové dokumentace; rozpracování a aktualizace Krizového plánu ORP;
 • podílí se na zpracování analýzy a vyhodnocení rizik na území správního obvodu ORP;
 • vykon kontrolní činnosti u obcí ve správním obvodu ORP, včetně metodické pomoci;
 • zabezpečování úkolů v oblasti příprav k obraně státu na území správního obvodu ORP; zpracování a zajištění opatření při zabezpečování potřeb Armády ČR při odvodech branců a mobilizačních opatřeních; zpracování Dílčího plánu obrany ORP,
 • plnění úkolů stanovené krajským úřadem při vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny;
 • přípravu opatření zproštění výkonu mimořádné služby pro zaměstnance Městského úřadu u Krajského vojenského velitelství z důvodu důležitých zájmů bezpečnosti;
 • výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy; zpracování Plánu regulačních opatření pro správní obvod ORP, připravuje a plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek a regulačních opatření; využívání IS ARGIS, KRIZDATA a KRIZKOM;
 • plní úkoly z Vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín a zpracovává k tomu odpovídající dokumentaci;
 • zabezpečování ochrany utajovaných informací zajištěním personální, administrativní a fyzické bezpečnosti; výkon funkce bezpečnostního ředitele organizace;
 • zabezpečování akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných městem Kaplice (JSDHO Kaplice-Hubenov, JSDHO Blansko a JSDHO Pořešín);
 • vedení evidence válečných hrobů a pietních na správním obvodu ORP Kaplice.

 


Dokumenty ke stažení