Úkoly městské policie


Náplň práce Městské policie Kaplice


 • Městská policie Kaplice je výkonným orgánem místní samosprávy.
 • Zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města.
 • Městská policie je přímo podřízena starostovi města


Činnost Městské policie Kaplice


Ze zákona 553/91 o obecní policii:

 • Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce
 • Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • Odhaluje přestupky, jiné správní delikty a trestné činy, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, pachatele trestných činů po jejich zadržení předává Policii České republiky, činí oznámení o podezření spáchání trestného činu
 • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
 • Provádí dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce

 


V Kaplici dále zabezpečuje:

 • Zajišťuje obsluhu, vyhodnocování a předávání záznamů z MKDS
 • Zabezpečuje v ranních hodinách nebezpečné přechody pro chodce u základních škol, snaží se eliminovat další škodlivé jevy mládeže (kouření, alkohol, záškoláctví, šikanu apod.)
 • Provádí přednášky na školách, školkách a pro seniory
 • Provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do  kotců a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro zatoulaná zvířata
 • Zajišťuje průběh konání kulturních akcí pořádané městem
 • Vyhledává v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění
 • Zabezpečuje provoz a obsluhu parkovacích automatů
 • Úzce spolupracuje s OOP ČR Kaplice (dopravní nehody, fyzická napadení apod.)
 • V rámci svých oprávnění poskytuje občanům rady a potřebnou spolupráci
 • Plní úkoly vyplívající z veřejnoprávních smluv s obcemi Malonty a Bujanov

Úkoly městské policie
Úkoly městské policie
Úkoly městské policie
Úkoly městské policie
Úkoly městské policie