Vraky, skládky

Co je vrak?


Podle §19 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích, je za vrak považováno silniční vozidlo které:


a) je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla


b) které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku


Dle ustanovení § 19 odst. 2, písm. h) z.č. 13/1997 Sb. se na pozemních komunikacích nesmí odstavovat silniční vozidlokteré po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.


vrak 01 vrak 02


Co dále s vrakem:

Silniční správní úřad po předchozím návrhu vlastníka pozemní komunikace (dálnice, silnice, místní komunikace, veřejně přístupná účelová komunikace) uloží provozovateli vraku tento z pozemní komunikace odstranit. Po marném uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy tato výzva byla uložena, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.


Co s vozidlem bez platné STK:

Vlastník pozemní komunikace, v případě veřejně přístupné účelové komunikace i obec, na jejímž území se daná veřejně přístupná účelová komunikace nachází, je oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) z.č. 13/1997 Sb. (vozidlo bez STK) odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena provozovateli vozidla, je osoba, která učinila výzvu, oprávněna vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě. V takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh osoby, která učinila výzvu, o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

Skládky


skládka 1 skládka 2 skládka 3